Aanbieding
Wij zijn alle dagen, ook tijdens het weekend, bereikbaar voor Informatie

Aanbieding
Altijd de beste aanbieidng onder de zon!

Algemene Voorwaarden 2019


Reisdocumenten en gezondheidsvoorschriften
Uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart dient bij de aanvangsdatum van uw visum nog 8 maanden geldig te zijn. Let er op dat ook uw kind(eren) een eigen paspoort of identiteitskaart dienen te hebben. Indien u een niet-Nederlandse of Belgische nationaliteit of meervoudige nationaliteit heeft, is het raadzaam dat u als reiziger zelf contact opneemt over de benodigde reisdocumenten met uw eigen ambassade of die van het ontvangende land. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. Momenteel zijn er geen inentingen of vaccinaties verplicht in de aangeboden landen. Het is echter raadzaam om voor vertrek de GG & GD te raadplagen of er veranderingen zijn opgetreden. Een ieder die 10.000 euro of meer aan contant geld of waardepapieren vervoert, is verplicht hiervan aangifte te doen bij binnenkomst van, of vertrek uit, de Europese Unie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.douane.nl.

Het weer
Het slagen van uw zeilvakantie is gedeeltelijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Helaas is het weer een onvoorspelbare factor. Als door weersomstandigheden één of meer dagen niet gevaren kan worden, of onkosten gemaakt worden dan is dit voor uw eigen risico.
Ook het wijzigen van flottielje routes door weersomstandigheden is geheel ter beoordeling van de flottieljeleiding ter plaatse.

Huurperiode
In de meeste gevallen zal de overdracht van het schip aan de huurder op de eerste dag van de huur geschieden om 17.00 uur (of zoveel eerder als de verhuurder aangeeft). Op de dag vóór vertrek dient men uiterlijk om 17.00 uur in de thuishaven aan te komen en de overdracht zal, afhankelijk van het vluchtschema, op de dag van vertrek om 09.00 uur plaatsvinden.

Reisduur & vluchtuitvoering
In de internationale reiswereld is het gebruikelijk dat de reisduur altijd wordt vermeld in hele dagen. Ongeacht de tijd van aankomst en vertrek, zijn de eerste en laatste dag inbegrepen. Houd u er rekening mee dat deze reisdagen meetellen in uw gehele reisduur. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op terugbetaling van (of een deel van) de reissom.
Alle vluchten worden uitgevoerd door gerenommeerde chartermaatschappijen of lijndienst maatschappijen. Bij boeking kunt u de geplande vluchtschema's opvragen. Deze schema's zijn onder voorbehoud van wijziging. Tot en met de dag van vertrek uit Nederland of bij terugreis kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Ook na uitgifte van uw ticket blijft het mogelijk dat onverwachte omstandigheden van technische of organisatorische aard aanleiding geven tot wijziging in luchtvaartmaatschappij, vliegtuigtype, route of vertrektijd. Het kan voor komen dat vluchten vanwege operationele redenen met een tussenlanding uitgevoerd worden. Dit valt helaas buiten onze invloed. Vertragingen van vluchten vallen buiten de verantwoordelijkheid van reisorganisaties. Als er sprake is van een vluchtwijziging voor vertrek, brengt het boekingskantoor u op de hoogte. Bij wijzigingen van de terugvlucht meldt de flottieljeleiding dit aan u. Indien u door het vluchtschema c.q. vertragingen uw aansluiting op het openbaar vervoer mist, is SailBest niet aansprakelijk. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen kiezen voor de zogenaamde à la carte service. Dit betekent dat u zelf uw drankjes en hapjes aan boord mee neemt of koopt. Het al dan niet inclusief zijn van de verzorging aan boord is afhankelijk van luchtvaartmaatschappij, bestemming en vertrekdata. Indien u staat ingedeeld op een à la carte vlucht, wordt niet voorzien in enige vorm van vergoeding.

Ter plaatse
Controleer voor u uitvaart uw schip terdege. Mocht u onvolkomenheden constateren of tijdens de reis problemen ondervinden, waarschuw dan altijd direct de flottieljeleiding of de verhuurmaatschappij.
Zij zullen er alles aan doen één en ander snel en goed op te lossen. Indien zij er onverhoopt niet in slagen u tevreden te stellen laat hiervan dan een rapport op maken. Zonder schriftelijk indiening is het niet mogelijk achteraf te reclameren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u zich buiten de thuisbasis bevindt, reparatie en toelevering van onderdelen enige tijd in beslag kunnen nemen. Indien er een ernstig mankement optreedt aan het gehuurde schip is er geen reclame mogelijk indien dit mankement binnen 36 uur na melding is verholpen.

Het zeiljacht wordt aan de reiziger ter beschikking gesteld na betaling van gepubliceerde borgsom. De reiziger dient over voldoende (technische) ervaring te beschikken om de veiligheid van de gehele bemanning te waarborgen. De reiziger dient de gehele bemanning goede voorlichting te geven over de mogelijke gevaren aan boord, zoals bediening van het anker, draaiende motor, verwisselen van gasflessen etc. Ingeval van schade aan de boot gedurende de huurperiode is de reiziger volledig aansprakelijk. Bij verwijtbare navigatiefouten, waardoor het schip bijvoorbeeld aan de grond loopt, zijn de kosten van berging tot maximaal  2000,- euro voor rekening van de huurder, ook indien de borgsom is verlaagd. Na inlevering van het jacht bij de plaatselijke verhuurder zal de borgsom eventueel na aftrek van schade aan het jacht en/of uitrusting aan de huurder worden terugbetaald. SailBest en de plaatselijke verhuurder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging ontstaan tijdens de huurperiode.

Flottieljeleiding
De reiziger dient over voldoende zeilervaring te beschikken om deel te kunnen nemen aan een flottieljetocht. De flottieljeleiding geeft alleen informatie over het vaargebied. Op basis van deze informatie kan de reiziger zijn eigen plan maken en zelfstandig uitvaren. De gegeven informatie van de flottieljeleiding ontslaan de reiziger nooit van zijn eigen verantwoordelijkheid. De reiziger blijft hoofdverantwoordelijke voor zijn beslissingen. De flottieljeleiding en SailBest kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gegeven informatie van de flottieljeleiding.

Aansprakelijkheid
Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor (ook) alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. De reisvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn.

Voorbehoud Jachtverhuur
Indien wegens overmacht c.q. technische problemen het gehuurde schip niet beschikbaar is, behoudt leverancier het recht voor een alternatief aan te bieden. Eventuele meerkosten dan wel besparingen zullen huurder netto doorbelast c.q. terugbetaald worden. Mocht het geboden alternatief voor huurder niet aanvaardbaar zijn dan heeft huurder het recht kosteloos te annuleren. Zulks uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de mededeling door leverancier. Eventuele hieruit voortvloeiende schade voor huurder kan niet op leverancier verhaald worden.

Betalingscondities
Alle in dit programma vermelde prijzen zijn in euro's. Bij boeking van een huurjacht of een flottielje tocht dient direct, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na boeking een aanbetaling van 10% te worden voldaan. De resterende 90% dient u uiterlijk 6 weken voor vertrek te hebben voldaan. Indien een reis wordt geboekt binnen 6 weken voor vertrek bent u verplicht de gehele reissom per direct te voldoen. Indien niet binnen de gestelde termijnen de betaling wordt voldaan bent u, indien u ook na de eerste aanmaning niet tot betaling bent overgegaan, de wettelijke rente verschuldigd alsmede de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van een flottielje, huurjacht en/of vliegtickets zijn onderstaande bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50 % van de reissom, binnen 6 weken voor vertrek 100 % van de reissom. Voor in combinatie met een huurjacht  geboekte lijndienst vliegtickets gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Verzekeringen
Voor jachthuur, flottieljezeilen en zeilcursussen is een annuleringsverzekering en een reis- / bagage- / ongevallenverzekering verplicht. Indien de reiziger ondanks dit artikel niet beschikt over een reis-/ annuleringsverzekering kan de reiziger zijn eventuele schade, die anders gedekt was door de verzekering niet verhalen op SailBest.

In de plaatsstelling
Indien een reiziger moet annuleren bestaat de mogelijkheid tegen een vergoeding tot in de plaatsstelling ( bij lijndienst vluchten kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn) Neem hiervoor contact op met het boekingskantoor.

Acceptatie
Op uw verzoek brengen wij een telefonische of schriftelijke offerte uit. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de offerte. Door acceptatie van de offerte komt de reisovereenkomst tot stand.

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om de reissommen te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, brandstofprijzen, verschuldigde heffingen, Schiphol toeslagen i.v.m. geluidshinder e.d. en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen in dat geval netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. De aangekondigde beperkingen voor het vliegverkeer op Schiphol kunnen leiden tot veranderingen in de plaats (luchthaven), vluchtdagen, vertrek- en aankomsttijden, alsmede tot aanpassingen van de reissommen. Wij behouden ons tevens het recht voor om, in geval de toeristische reismarkt ernstige gevolgen zal ondervinden van een mogelijke oorlogs- of terroristische dreiging of om economische redenen, de geboekte reizen te annuleren, waarbij de betaalde reissom volledig zal worden gerestitueerd. De situatie ten tijde van het samenstellen van deze brochure/prijsbijlage vraagt ons helaas dit voorbehoud te moeten maken. Kennelijke fouten in deze prijsbijlage binden ons niet. In geval van drukfouten, behouden wij ons het recht voor prijzen aan te passen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit altijd voorafgaande aan de reservering kenbaar worden gemaakt.
SailBest behoud zich nadrukkelijk het recht voor om door omstandigheden en/of regelgeving door plaatselijke authoriteiten, de gepubliceerde flottielje routes per afvaartdatum te wijzigen, hetgeen geen recht geeft op compensatie en/of annulering.

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. SailBest verplicht zich om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen.

Stichting Garantie Reisgelden Sailbest SGRS   www.stichtinggarantiereisgeldensailbest.nl
Binnen de grenzen van de SGRS-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRS.
De SGRS-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Calamiteitenfonds  Sailbest is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen en alleen geldig voor Nederlandse ingezetenen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
-        (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-        de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurram
p veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De bijdrage voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen bedraagd 2,50 per boeking (maximaal 9 personen)  www.calamiteitenfonds.nl

Privacy:
Voor het boeken van een reis hebben wij persoonsgegevens nodig. Sailbest behandelt deze uiteraard met de grootst mogelijke zorg en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken.
Zie ook onze Privacy verklaring.

Reserveringskosten

De reserveringskosten per boeking zijn € 30,- .

Reisorganisatie
Alle reizen in dit programma zijn georganiseerd door SailBest en vallen onder verantwoordelijkheid van SailBest. SailBest is een handelsnaam van
SaiBest International
Lijzijde 137,
8251 LL Dronten
KvK : 32157929
BTW No. NL821523703B01


Wijzigingen, zet- en / of drukfouten voorbehouden.